Válassza az Oldal lehetőséget

IBD PRESS – Etikai iránylevek
/A MÚOSZ etikai kódexe alapján/

Újságírói szabadság, felelősség

1. §

 1. Az IBD PRESS íróinak és szerkesztőinek tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat. Nem kelthetnek gyűlöletet, nem szólíthatnak fel rasszista megkülönböztetésre népek, nemzetek, nemzetiségek ellen. Vallása, felekezeti hovatartozása vagy állapota, neme, testi, szellemi vagy lelki állapota, mássága, életkora, életmódbeli, életviteli különbözősége miatt nem terjeszthetnek senkiről előítéletet szolgáló rágalmakat, ezek miatt senkit sem becsmérelhet.
 2. Az írókat megilleti a tájékozódás, a nyilvános közlés, a bírálat, a véleményéhez, meggyőződéséhez, annak kifejtéséhez való jog. Nem kötelezhető véleményével, meggyőződésével ellenkező tartalom készítésére.
 3. A tulajdonos, a főszerkesztő etikai vétséget követ el, ha a sajtótermék előállítása során a sajtószabadság érvényesíthetőségét és a nyilvánosságot alárendeli a sajtótermék árujellegének. Az információs verseny sem indokolhatja, hogy ellenőrizetlen vagy a valóságnak meg nem felelő információkat közöljenek. 

Valósághű tájékoztatás és lelkiismeretesség

3. §

 1. Az író és szerkesztő szándékosan vagy gondatlanságból valótlanságot nem állíthat, köteles a tényeket és adatokat az adott helyzetben elvárható gondossággal ellenőrizni.

4. §

 1. A szerzőnek, a szerkesztőnek kötelessége az önkéntes, korrekt helyreigazítás akár a sértett kérésére, akár úgy, ha más módon derül ki, hogy a közlés valótlan vagy hibás volt.
 2. Akit a cikk kifejezetten és hátrányosan érintett, annak helyreigazítás nélkül is biztosítani kell a válasz lehetőségét, a szükséges terjedelemben. A válasz sem sérthet becsületet, személyhez fűződő jogokat.
 3. Ha valakire nézve kifejezetten hátrányos tényt, megállapítást közöltek, akkor az azt megváltoztató ítélet, hatósági döntés vagy más, újabb döntő jelentőségű tény közlésére vissza kell térni.

A szerző védelme

5. §

Az újságírói etikát is megsérti, aki másnak a szellemi termékét sajátjaként teszi közzé vagy tünteti fel (plágium). Sérti az etikát továbbá, ha

 1. szerzőként tudatosan mást tüntetnek fel, a szerzőt ugyanakkor megilleti az álnév használatának joga;
 2. más szellemi termékét eltorzítva idézik, a torzítást valóságosnak tüntetve fel;
 3. a szerző beleegyezése nélkül közlik alkotását, vagy megváltoztatják annak tartalmi elemét, illetve egyetértése nélkül azt kifejezetten méltatlan környezetbe helyezik;
 4. más által felkutatott, közzétett és eredetinek számító témát, a forrásra való hivatkozás nélkül, sajátként adnak közre.
 5. A szerző a művét nem adhatja át közlésre egy időben több szerkesztőségnek, illetve nem kérheti a másodközlést úgy, hogy e tényeket nem jelzi.

Etikai vétséget követ el az is, aki más sajtóorgánumban megjelent és nagy érdeklődést kiváltó témával úgy foglalkozik, hogy az eredeti sajtóforrást, szerzőt nem jelöli meg. Újabb tények feltárása sem teszi mellőzhetővé az “ősforrás” megjelölését.

A visszaélés tilalma, összeférhetetlenség

6. §

 1. Visszaél hivatásával az az író, aki akár deklarált ellenszolgáltatás nélkül is az érdekeltektől bármilyen formában javadalmazást, ajándékot fogad el munkájáért cserébe, vagy annak bármilyen vélt elismeréseként, aki tények elhallgatásáért, elferdítéséért vagy közléséért az érdekeltektől anyagi előnyt kér vagy fogad el.
 2. Sérti az etika normáit, ha az író, szerkesztő anyagi előny ellenében terméket vagy céget reklámoz, jónak vagy rossznak minősít anélkül, hogy a reklámjelleget láthatóan feltüntetné. A reklámot, fizetett közleményt a többitől észrevehetően meg kell különböztetni.
 3. Etikai vétséget követ el, aki az írót hirdetésszervezésre, fizetett közlemény szerzésére, készítésére kötelez annak fejében, hogy íróként foglalkoztatja. Nem etikai vétség, ha az újságíró fizetett közlemények megfogalmazását vállalja.

Az IBD PRESS csapata szigorúan elkötelezett annak érdekében, hogy a szerkesztőink által előállított tartalom teljesen független és elfogulatlan legyen reklámügyfeleink befolyásától. Irányelveink biztosítják, hogy tartalmilag pontos és elfogulatlan hírekkel és információkkal szolgáljunk a közösség felé.